Боришковецька гімназія

Боришковецька гімназія Слобідсько-Кульчієвецької ОТГ Кам'янець-Подільського району

СТАТУТ ШКОЛИ

 

СТАТУТ ШКОЛИ

І. Загальні положення

 • Боришковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів створена за рішенням Кам’янець-Подільської районної ради та знаходиться у комунальній власності районної ради.
 • Юридична адреса загальноосвітнього закладу: Хмельницька область,Кам’янець- Подільський район, с. Боришківці.
 • Боришковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
 • Засновником школи є Кам’янець-Подільська районна рада.
 • Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права на здобуття загальної освіти.
 • Головним завданням школи є:
 • забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв,державної та рідної мови національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу,людину, суспільство.
  • Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, іншими нормативно- правовими актами, власним Статутом.
  • Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.
  • Школа несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:
 • Безпечні умови своєї діяльності;
 • Дотримання державних стандартів освіти;
 • Дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • Дотримання фінансової дисципліни.
  • У школі визначена українська мова навчання.
  • Школа має право:
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
  • У школі створюються та функціонують методоб’єднання вчителів:
 • гуманітарного циклу;
 • природничо-математичного циклу;
 • класних керівників;
 • початкових класів.
  • Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником, відділом освіти Кам’янець-Подільської РДА і здійснюються Кам’янець-Подільською центральною районною лікарнею.
  • Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
  • Боришковецька загальноосвітня школа є двоступеневою: І ступінь – початкова школа з тривалістю навчання 4 роки, ІІ ступінь – основна школа з тривалістю навчання 5 років.
  • Початкова школа (І ступінь) забезпечує культурний, психічний і фізичний розвиток учнів, засвоєння елементарних знань з основ наук, формує вміння і бажання учнів навчатися.
  • Основна школа (ІІ ступінь) забезпечує учням систематичні знання з основ наук, необхідні і достатні для продовження загальної середньої освіти, самостійної трудової діяльності, формує навички , самонавчання і самовиховання.
  • В школі варіантність загальної середньої освіти забезпечується державним компонентом, який визначається Міністерством освіти і науки, і шкільного, який визначений школою з врахуванням бажань та інтересів учнів та їх батьків.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1.         Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою школи.

2.2.       Основним  документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, із конкретизацією варіативної частини і визначення профілю навчання. Робочий план школи погоджується радою школи і затверджується відділом освіти. У вигляді додатків до робочого навчального плану додається розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3.        Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.       Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5.       Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків, або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки зразка.

2.6.      Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у день знань і закінчується у 1-4 класах, включаючи проведення навчальних екскурсій та підсумкового оцінювання, 31 травня, у 5-9-х – не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

2.7.       Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

 • За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.
 • Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – дев’ятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодження з відділом освіти та Кам’янець-Подільським міськрайонним управлінням Головного управління Держсанепідеміологічної станції в Хмельницькій області.
 • Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором. Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдарувань.

 • Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
 • У першому класі домашні завдання не даються.
 • У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої 12- бальної системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні,  у другому –12-бальна. За рішенням педагогічної ради у ІІ семестрі 2 класу можливо введення оцінювання знань учнів за 12-бальною системою.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

 • Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.
 • Порядок проведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.
 • При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.
 • Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.
 • Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову середню освіту.

 • За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: нагородження похвальним листом.
 • Під час літніх канікул у школі може створюватися пришкільний оздоровчий табір, який діє відповідно до Статуту, затвердженого директором школи та Типового положення про дитячий оздоровчий заклад.

Начальник табору призначається з числа педагогів наказом директора школи.

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

 • Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:
 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • бібліотекар (за наявності);
 • інші спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють.
  • Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом

3.3. Учні мають право:

■ на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

■ на переатестацію з навчальних предметів;

■ на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

■ на доступ до інформації з усіх галузей знань;

■ на участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

■ на участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

■ брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

■ брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

■ на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

■ на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні школи зобов’язані:

■ оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

■ дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

■ бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

■ дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

■ брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

■ дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством
України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

■ захист професійної честі, гідності;

■ самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

■ участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

■ проведенні у встановленому порядку науково-дослідної експериментальної, пошукової роботи;

■ виявлення педагогічної ініціативи;

■ позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

■ участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

■ підвищення кваліфікації, перепідготовку;

■ отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

■ на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

■ забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

■ сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

■ сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
■ настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

■ виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

■ готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

■ дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

■ захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

■ постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

■ виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

■ брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. технічний і обслуговуючий персонал школи приймається і звільняється директором школи згідно з чинним законодавством. Їхні права та обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку школи.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

■ обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

■ звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

■ брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

■ на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

■ забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

■ постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

■ поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

■ виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, загальноосвітній навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.14. Представники громадськості мають право:

■ обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

■ керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

■ сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

■ проводити консультації для педагогічних працівників;

■ брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.15. Представники громадськості зобов’язані:

■ дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління школою

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником – відділом освіти Кам’янець-Подільської райдержадміністрації.  Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш, як 3 роки. Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, учасників навчально-виховного процесу, що скликаються не менше одного разу на рік.

■ обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

■ заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

■ розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

■ затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

■ приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

■ сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

■ об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

■ формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

■ розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

■ підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:
■ підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

■ визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

■ формування навичок здорового способу життя;

■ створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

■ сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

■ підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

■ сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

■ підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

■ ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

■ стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

■ зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи ІІ ступеня, батьків і громадськості.
Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:
■ пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
■ дотримання вимог законодавства України;
■ колегіальності ухвалення рішень;
■ добровільності і рівноправності членства;
■ гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновником, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту школи, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.
4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.3.6. Рада школи:
■ організовує виконання рішень загальних зборів
■ вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов;
■ спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
■ разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
■ затверджує режим роботи навчального закладу;
■ сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
■ приймає рішення спільно з педагогічною радою про нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
■ разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
■ погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
■ заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
■ бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
■ виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями

■ виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
■ вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
■ ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
■ сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
■ розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
■ розглядає питання родинного виховання;
■ бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
■ сприяє педагогічній освіті батьків;
■ сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
■ розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
■ організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
■ розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
■ вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
■ може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи;

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, Положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.
4.5. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов для доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
■ сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
■ співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;
■ зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної бази навчального закладу;
■ організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
■ вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
■ запобігання дитячій бездоглядності;
■ сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
■ стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
■ всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.
4.6. Директор навчального закладу:
■ здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
■ організує навчально-виховний процес;
■ забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
■ відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
■ створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
■ забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
■ підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
■ забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
■ призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
■ контролює організацію харчування у школі;
■ здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
■ розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
■ видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
■ за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
■ створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
■ несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою. Зміна обсягу педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, лише за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.
4.9. Педагогічна рада розглядає питання:
■ удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
■ переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
■ підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
■ морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.
4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.
5.2. Майно навчального закладу належить їй на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту школи та укладених нею угод.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5.  Відповідно до рішення виконкому Слобідко-Кульчиївецької сільської ради  навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.
6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
■ кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
■ кошти фізичних, юридичних осіб;
■ кошти, отримані за надання платних послуг;
■ доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
■ благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
6.3. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють
поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти Кам’янець-Подільської райдержадміністрації.
6.5. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.
                                    

VII. Міжнародне співробітництво 


7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.3. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

VIII. Контроль за діяльністю школи

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ освіти Кам’янець-Подільської РДА.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток лише за рішенням МОН, за поданням органу громадського самоврядування закладу або відділу освіти Кам’янець-Подільської РДА.

8.5. Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

8.6. Заклад, результати діяльності якого та/або умови організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим державним стандартам, вважається не атестованим. Щодо такого закладу приймається рішення про проведення повторної атестації через один – два роки або зміни типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.

8.7. У період між атестацією проводяться перевірки навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація школи

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику(ам).
9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.4. Ліквідація закладу освіти відбувається у формах позбавлення його статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником.

9.5. Ліквідація та/або реорганізація закладу освіти здійснюється згідно з чинним законодавством.

9.6. При реорганізації чи ліквідації закладу освіти учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

9.7. При реорганізації чи ліквідації закладу освіти працівникам закладу освіти працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та їх інтересів відповідно до законодавства про працю України.