Боришковецька гімназія

Боришковецька гімназія Слобідсько-Кульчієвецької ОТГ Кам'янець-Подільського району

Річний план роботи

 

РОЗДІЛ 1. ВСТУП 

РОЗДІЛ 2. Організаційно-педагогічне забезпечення базової  загальної середньої освіти  

 РОЗДІЛ 3.  Управління підвищенням професійної майстерності вчителів

РОЗДІЛ 4. Організація діяльності педагогічного колективу 

   4.1.Тематика педрад  

   4.2.Тематика засідань методичної ради 

  4.3. Тематика нарад при директорові  

РОЗДІЛ 5.  Управління процесом розвитку особистості  

  РОЗДІЛ 6. Співробітництво школи та сім’ї, позашкільних та громадських організацій з метою розвитку особистості учнів

РОЗДІЛ 7.  Зміцнення та раціональне використання матеріальної бази школи. 

РОЗДІЛ 8.  Охорона  здоров’я та техніка безпеки

РОЗДІЛ  9. Контрольно – аналітична діяльність і координація внутрішкільного  управління 

9.1. Напрямки контрольно-аналітичної діяльності адміністрації

9.2. Контрольно-аналітична діяльність в початковій школі

9.3. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації в основній школі

 

І. ВСТУП

до плану роботи Боришковецької ЗОШ І-ІІ ст. на 2017-2018 н.р.

 

Мова навчання Українська
Кількість класів 9
Загальна кількість учнів, що закінчили навчальний рік.

З них учнів:

  • 1-4 класів               .
  • 5-9 класів
  • 4 класу
  • 9 класу
 

 

53

29

24

9

3

Успішно закінчили навчальний рік на 4-12 балів.(успішність)

З них учнів:

  • 2-4 класів
  • 5-9 класів
52 – 98.1 %

 

26 — 100%

23– 95,8%

Закінчили навчальний рік на 7-12 балів.(якість)

З них учнів:

  • 2-4 класів
  • 5-9 класів
29–59 %

 

26 -69 %

3– 12,5 %

7. Кількість призових місць на:

  • обласних конкурсах
  • державних конкурсах
 
8. Забезпечення дітей гарячим харчуванням. 35
11. Кількість працівників усього.

В тому числі:

  • педагогічних
  • обслуговуючих
18

 

14

4

12. Педагогічні працівники, які мають

  • вищу освіту
  • середню спеціальну
 

14

      13. Якісний склад педкадрів за категорією:

  • вища
  • перша
  • друга
  • спеціаліст
  • без категорії
  • звання «Старший учитель»
  • звання «Вчитель-методист»
 

4

3

4

2

1

2

 

Боришковецька ЗОШ І-ІІ ступенів  працювала за планом, що був складений на    2016-2017 навчальний рік та затверджений педагогічною радою школи 31.08.2016р.. №1 У 2016-2017 н.р. в школі налічувалось 9 класів, в яких станом на 05.09.2016 р. навчалося 52 учні.

Навчально-виховна робота Боришковецької ЗОШ І – ІІ ст.  протягом             2016-2017 н.р. будувалася відповідно до чинних вимог як багатогранний і творчий   процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої, колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів, спрямована на активізацію педагогічних міні – досліджень, покращення якості методичних розробок, на підвищення рівня навчально – виховного процесу в школі.

Методична робота в Боришковецькій ЗОШ І – ІІ ст.  будується на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду. Це система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково — практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально – виховного  процесу.

Проблеми, над якими працював педколектив школи в 2016 – 2017 н.р.:

      методична —  «Оптимальні методи управління творчістю учнів у процесі викладання основ  наук»

       школи«Формування компетентностей учнів шляхом інноваційних технологій».

виховна«Формування екологічної культури школярів у сучасній школі».

Шкільна методична рада розробила алгоритм діяльності для вирішення    цих проблем:

 • систематичне вивчення рівня професійної майстерності вчителів та підтримку їх діяльності.
 • оптиматизація методичної роботи школи;
 • створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності;
 • підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;
 • сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;
 • Систематичний контроль за виконанням законодавчих та нормативних документів, наказів та розпоряджень обласного управління освіти та науки та районного відділу освіти.
 • Якість фахової підготовки й перепідготовки педагогічних кадрів.
 • Вивчення рівня навчальних досягнень учнів початкової та основної школи.
 • Створення санітарно-гігієнічних умов для організації навчально-виховного процесу, змістовного дозвілля учнівської молоді, утримання дітей особливих категорій.

 

Пріоритетними напрямками удосконалення

навчально – виховного процесу в школі в 2016 – 2017 н. р. були:

 • впровадження в практику державного стандарту освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту”, передових ідей освітньої реформи та Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, концепції допрофільного навчання;
 • всі вчителі мають педагогічну освіту, вчасно пройшли курси підвищення кваліфікації та атестацію;
 • упровадження інтерактивних технологій навчання;
 • удосконалення педагогічної майстерності вчителів;
 • застосування інноваційних форм контролю за якістю знань, умінь, навичок;
 • глибоке вивчення індивідуальних особистостей учнів, із наступною диференціацією навчання і виховання;
 • орієнтація виховної діяльності школи на всебічний розвиток особистості, її здібностей і талантів.

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, у      школі працюють методичні структури:

— Методична рада (голова Ільницька С.М.)

  — Методичні об’єднання:

 • природничо-математичного циклу, (керівник Сидорук В.П.)
 • суспільно-гуманітарного циклу, (керівник Дудко К.Б.)
 • МО вчителів початкових класів, (керівник Коротушко Д.І..)
 • МО класних керівників. (керівник Потемковська О.О.)

Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру,       проводились згідно з планом роботи. До засідань готувались педагогічні виставки методичних розробок з даної теми, відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням

Поряд з колективними й груповими формами методичної роботи в школі особливої актуальності набуває індивідуальна робота педагогів і адміністрації,     тому важливо, що педагоги працюють над індивідуальними  науково-методичними темами, які підпорядковані  загальній проблемі школи. З метою запровадження інноваційних технологій до навчально-виховного процесу адміністрація школи (директор  школи С.М.Ільницька, заступники директора з НВР  Л.Г.Тютюник.) ознайомлюють педагогів із інноваціями, спрямовують їх на впровадження, розвиток педагогічної творчості.

Адміністрація школи реалізує можливості для творчої самореалізації педпрацівників під час таких нестандартних форм методичної роботи як, наприклад,  Психолого-педагогічний семінар «Непередбачувана ситуація в педагогічній взаємодії»”, активізує пізнавальну діяльність педагогів у ділових іграх, формує навички під час тренінгів, відточує педагогічну техніку під час підготовки та відвідування уроків у рамках панорами творчих уроків. Учителі володіють  навичками самоаналізу своїх та аналізу відвіданих уроків, адміністрація ж має      різні схеми та здійснює аналіз відповідно до різних цілей. Педагоги школи є активними учасниками районних методичних  заходів.

Систематично проводяться внутрішкільна методична робота з питань:

 • Самоосвіта педагогічних працівників.
 • Підвищення фахової майстерності

Школа має в своєму розпорядженні висококваліфіковані кадри. З 14 педагогічних працівників мають відзнаки:

Звання

— «Старший учитель» — 2 вчителі

У 2016/2017 н.р. три педагоги пройшли чергову атестацію. За наслідками було встановлено, що вони відповідають займаним посадам, а також:

—  присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

вчителю початкових класів Коротушко Д.І. ;

—  присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

вчителю математики Сидоруку В.П.

—  присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

вчителю початкових класів та лбразотворчого мистецтва Степанюк Ю.А.

 • Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків.
 • Участь у роботі предметних тижнів, методичних нарад. Проводилися предметні декади і тематичні тижні, де педагоги й учні удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з  різних галузей навчально – виховного процесу:

Систематично проводилися засідання методичної ради та шкільних методичних об єднань згідно річних планів, які відзначаються дієвістю, практикуються активні форми роботи з педагогами.

Проведено методичну декаду, в рамках якої вчителі школи проводили показові уроки, були заслухані творчі звіти вчителів, які атестуються, поповнилася віртуальна лабораторія вчительської майстерності.

 • Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів.

 

     Підсумок аналізу рівня навченості та стану виховної роботи

Проводячи підсумок аналізу рівня навченості необхідно зробити висновок, що результати засвоєння знань з предметів можна вважати задовільним. У ході аналізу стала очевидна виражена рівнева диференціація між класами, багато в чому яку можна пояснити неоднорідністю складу учнів, що робить доцільним вдосконалення формування класних колективів, а також диференційований підхід до навчання учнів.

За підсумками навчального 2016/2017 н.р. всі 100% учнів школи атестовані за 12-бальною системою оцінювання (згідно Критеріїів оцінювання) .

Успішність знань у звітному році склала 98 %,   якість знань учнів школи складає

59 %,

На високому рівні (10-12 балів) засвоїли програму з предметів 14 % учнів школи ;

На достатньому  (7-9 балів) – 44%;

На середньому ( 4 – 6 балів ) – 40 % ;

На початковому ( 1 – 3 бали ) – 2 %.

Аналіз роботи школи за 2016-2017 навчальний рік показав і певні недоліки, над якими необхідно працювати адміністрації школи та педколективу:

 • незадовільна робота вчителів у підготовці учнів до участі в МАН;
 • удосконалення системи допрофільного навчання;
 • співпраця та взаємовідвідування уроків вчителями школи І та ІІ ступенів навчання;
 • використання інтерактивних технологій на уроках;
 • використання сучасних комп’ютерних технологій на уроках.

 

Творчі досягнення учнів

Виховна робота в школі проводилась за всіма напрямками згідно затвердженого плану.Окрім національно-патріотичного напрямку, який є пріоритетним у цьому навчальному році, виховна діяльність здійснювалася і у таких напрямках:

 • Громадянське виховання
  • Родинно-сімейне виховання
  • Трудове виховання
  • Художньо –естетичне виховання
  • Правове виховання
  • Формування здорового способу життя

Проведенно психолого-педагогічне дослідження дитячого колективу з метою виявлення інтересів, схильностей, потреб, рівня розвитку, зв’язків, стосунків. Видано наказ і затверджено план заходів з профілактики злочинності в дитячому колективі.

Багато уваги приділяється вихованню культури спілкування, формування досвіду культурного проведення дозвілля у вільно обраних видах діяльності.

Педагогічний колектив школи тісно співпрацює з батьками. В школі діє батьківський всеобуч, який працює згідно плану. На заняття виносились питання :

 • профорієнтація учнів;
 • організація дозвілля дітей;
 • стан злочинності серед підлітків, та співпраця батьків з учителями;
 • профілактика шкідливих звичок у молодших школярів.

Були проведені батьківські збори на тему «Організація навчально-виховного процесу в школі. Профілактика злочинності серед школярів».

Злагоджена співпраця усіх суб’єктів навчально-виховного процесу (дирекції, родини,громади та вчителів) створила передумови для успішності навчально-виховного процесу школи. Варто відмітити, що поступово відбувається процес оновлення змісту виховної роботи школи. Нового змісту набувають функції класного керівника та вчителів-предметників, відходять формальні малоефективні та нецікаві для учнів форми та методи виховної роботи , залишаються дієвіші цікаві та такі,що здатні задовольнити виховні потреби сучасного школяра.

Слід відмітити, що залучення учнів до позакласної та виховної роботи дає позитивний результат, сприяє виявленню та розвитку творчо-обдарованих учнів, які не можуть у повній мірі розкрити свої здібності у вивченні основ наук, проте мають творчі здібності, які проявляють під час проведення по предметних тижнів, загальношкільних свят.

Протягом 2016-2017 н.р. учні школи активно приймали участь у районних та обласних творчих конкурсах і досягли певних результатів.

В рамках предметних тижнів проводились конкурси, вікторини, відкриті виховні години, літературні кафе, презентації, перегляд документальних фільмів, книжкові виставки, бібліотечні уроки, конкурси стінгазет. Учні школи були активними учасниками, а часто — і організаторами позакласних виховних заходів.

Роботу класних керівників та класоводів регламентувала шкільне методичне обєднання класних керівників та класоводів.

Планування роботи класних керівників та класоводів велось за єдиним планом виховної роботи, затвердженим ШМО, проте тематику заходів та форми роботи з класними колективами класні керівники та класоводи планували індивідуально, враховуючи вікові особливості класів, здібності та інтереси учнів, виховні потреби класного колективу. План виховної роботи кожного класного керівника та класовода — індивідуальний та творчий, проте зосереджений на реалізацію виховних цілей школи та забезпечення формування єдиних вимог до об’єкту виховання — учня.

Структура учнівського самоврядування  залежить від учнівських колективів , інтересів та запитів школярів. Самоврядування  працює під гаслом :

«Збиратися разом — це початок, триматися разом — це прогрес, працювати разом це успіх!!!». Тому сенс  дитячого самоврядування полягає не в тому, щоб діти включалися в існуючі піраміди керівництва – виховання, а в тому, щоб вони набували особистого досвіду, демократичних стосунків.

Самоврядування розвиватиметься в разі, коли цього захочуть самі діти, які відчувають у ньому потребу, необхідність.  Діти багато можуть, якщо їм цікаво!

Всі разом планують та проводять  на високому рівні спільні виховні заходи: дискусії, проекти, майстер-класи, традиційні і обрядові свята,  різноманітні конкурси: малюнків, пісень, віршів… Також організовуються зустрічі з працівниками різних служб (міліції, медицини, соціальних служб для молоді), ветеранами війни та праці, учасниками АТО ,  Традиційні стали дні учнівського самоврядування в школі.

В 2016-2017 навчальному році методоб’єднання класних керівників та класоводів  проводило організаторську роботу на виконання Законів України «Про освіту»,  «Про загальну сере­дню освіту», „Про позашкільну освіту», « Основні орієнтири виховання учнів 1-9 класів», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, указів Президента і Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, наказів Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, розпоряджень голови Кам’янець-Подільської райдержадміністрації, наказів відділу  освіти Кам’янець-Подільської РДА. В минулому  навчальному році  робота методоб’єднання класних керівників була спрямована на реалізацію завдань проблемної теми «Формування компетентностей учнів шляхом інноваційних технологій».                                                                                                                                                                            Проводились заходи по створенню умов для рівного доступу до якісної  освіти всіма дітьми шкільного віку, створенню умов для навчання, виховання і розвитку здібних та обдарованих дітей, впровадженню інформаційних технологій навчання.

Основною метою виховної діяльності методоб’єднання класних керівників є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в класних колективах, який би сприяв творчому самовдосконаленню, саморозвитку, дозволяв би їм легко освоїтись у своєму просторі, спонукав би їх до діяльності , яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом. Саме цим проблемам та шляхам їх розв’язку були присвячені засідання методоб’єднання класних керівників 1-9 класів. Зокрема, «Формування системи національно-патріотичного виховання особистості», «Форми і методи громадянсько-правового виховання в класному колективі», «Усвідомлений вибір професійного майбутнього».

Протягом  навчального року  в школі класними керівниками за підтримки класного  учнівським самоврядуванням  було  проведено   ряд заходів . Зокрема, акції милосердя  «Поспішай робити добро», акції допомоги воїнам АТО : « Малюнок солдату», « Новорічний подарунок воїну», акції «Ми за мир» та «Схід і Захід разом».

Правоосвітня робота класних керівників та класоводів , метою якої є дотримання законів України, дає позитивний результат.  Впроваджуються ефективні технології превентивного виховання, які виконують розвивальну функцію і формують громадську активність учнів.  Велика увага при роботі методоб’єднання надається формуванню здорового способу життя серед учнів.

Та поряд з цим у роботі методичного об’єднання класоводів і класних керівників потрібно більше звертати увагу на впровадження методу проектів у виховну роботу, на формування в учнів активної відповідальної участі в організації та проведенні тематичних творчих справ, на підвищення у вихованців інтересу до знань та наполегливості в оволодіння  ними.

В становленні та розвитку учнів методоб’єднання класних керівників спирається на допомогу та тісну співпрацю батьківського комітету як школи , так і класів. Адже робота з батьками – один із основних та найскладніших напрямків роботи класного керівника.

У роботі з батьками використовуються колективні бесіди, зустрічі за «круглим столом». У години батьківського всеобучу знайомили батьків з новинками педагогічної літератури для батьків з проблем родинної та батьківської педагогіки, моделювали педагогічні ситуації під час батьківських зборів, які допомагали батькам розв’язувати родинні конфлікти, що виникали під час спілкування дітей з батьками.

Одним із напрямів роботи педагогічного коллективу школи є створення умов для творчої самореалізації кожного учня. У зв’язку з цим велика увага  приділяється залученню школярів до гуртків, які працюють на базі школи.

У школі в цьому навчальному році працював  гурток «Народне мистецтво» від Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді – (керівник Степанюк Ю.А.) Заняттями в гуртках охоплено 18 дітей, що становить 34 % учнів школи.

Учні школи подорожують рідним краєм, поповнюючи таким чином багаж своїх знань. Так, у 2016/2017 н.р. організовано екскурсії і подорожі.

Вся науково – методична робота спрямована на раціональне поєднання колективної      мудрості та індивідуальної творчості, що дає змогу віднаходити індивідуальні шляхи до вершин педагогічної майстерності за умов здорового психологічного мікроклімату в колективі, базованого на повазі та взаємоповазі, вмінні радіти за успіхи іншого і святкувати те, що вирізняє кожного з-поміж інших,  самобутню творчу індивідуальність.

Але слід зазначити, що в організації роботи в школі мають місце певні недоліки та прорахунки:

 1. Недостатньою мірою узагальнюється перспективний педагогічний досвід.
 2. Незадовільна робота вчителів у підготовці учнів до участі в МАН;
 3. Не завжди проводиться рефлексія методичних заходів та вивчається їх результативність.

З цією метою необхідно:

 1. Повніше використовувати творчий потенціал колективу, вдосконалювати професійну майстерність  педагогів.
 2. Спонукати педагогів школи займатися дослідницькою, науковою діяльністю.
 3. Створювати умови для реалізації розвитку обдарованої та творчої молоді.
 4. Удосконалювати систему контролю навчальних досягнень учнів.
 5. Спрямовувати роботу педколективу на формування зрілих, соціально спроможних громадян держави.
 6. Використовувати різні форми позакласної роботи, орієнтовані на розвиток особистості.

Школа знаходиться на шляху інноваційної діяльності, застосування     особистісно зорієнтованих технологій, що активізують діяльність учнів на уроці, розкривають їх здібності та можливості. Педагогічний колектив працює над сприянням становленню особистості як творця й проектувальника життя,   гармонізації та гуманізації стосунків між учнями та педагогами, школою і родиною.

 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

 

п/п

 

Зміст

Термін Відповідаль

ний

Відмі-тка про вико-нання
1 2 3 4 5
1 З метою забезпечення базової загальної середньої освіти передбачити заходи:

Провести  облік дітей від 6 до 18 років у мікрорайоні школи;

 

 

До 05 .09

Адміністрація

 

Коротушко Д.І.

 
 
2 Забезпечити організований прийом учнів до школи До 30.08 Вчителі  
3 Провести облік працевлаштування випускників 9-го класу. До 15.09 Бурцева Л.В.  
4 Провести  набір дітей 6-7 років у 1 клас До 30.08 Федорова Г.О.  
5 Провести зустріч з батьками майбутніх першокласників серпень 2017 р Федорова Г.О.  
6 Укомплектувати 9  класів

І     – 1

  – 1

  – 1

4    – 1

5    – 1

6    – 1

7    – 1

8    – 1

  – 1

Серпень  

 

Федорова Г.О.

Діжурна О.М.

Коротушко Д.І.

Тютюник Л.Г.

Бурцева Л.В.

—————

Дудко К.Б.

Сидорук В.П.

Косюк В.О.

 

 
 
7 Передбачити режим роботи школи та його дотримання відповідно до санітарних норм і вимог Протягом року Адміністрація  
8 Організувати безкоштовне гаряче харчування для учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій Протягом року Олійник Р.Д.  
9 Забезпечити гарячим харчуванням  учнів 5-9 класів школи. Протягом року Олійник Р.Д.

Кл. керівники

 
10 Контролювати якість та асортимент продукції. Щоденно

 

Олійник Р.Д.

 

 
11 Забезпечити контроль за роботою їдальні з боку батьківської  громадськості Протягом року Батьківський комітет  
12 Створити умови для навчання дітей з малозабезпечених та проблемних сімей Протягом року Олійник Р.Д.

Тютюник Л.Г.

 
13 Організувати контроль за навчанням дітей пільгових категорій. Підтримувати постійний зв’язок з батьками та  опікунами дітей Протягом року Олійник Р.Д.  
14 Виявити учнів, схильних до правопорушень, взяти їх  на облік. До 05.09

 

Олійник Р.Д.

Кл. керівники

 
15 Проводити роботу за індивідуальними планами виховної роботи з такими дітьми Постійно    
16 Виявити учнів, що потребують навчання вдома, організувати навчання для них. До 01.09 Адміністрація школи  
17 Індивідуальна робота з даною категорією учнів та їх батьків.      
18 Надання допомоги батькам у підготовці документів, необхідних для оформлення на індивідуальне навчання.      
19 Прийом документів на індивідуальне навчання.      
20 Забезпечити школярів підручниками  та додатковими дидактичними матеріалами Серпень-

вересень

Федорова Г.О.  
21 Поповнювати фонд бібліотеки періодичними виданнями Протягом року Федорова Г.О.  
22 Проводити рейди-огляди збереження підручників Щочверті Федорова Г.О.  
23 Призначити класних керівників До 31.08 Олійник Р.Д.  
24 І     – Федорову Г.О.

  – Джурна О.М.

  – Коротушко Д.І.

4    – Тютюник Л.Г.

5    – Бурцеву Л.В.

6    – ————

7    – Дудко К.Б.

8    – Сидорук В.П.

  – Косюка В.О.

     
25 Погодити з профспілковим комітетом оформити наказ по школі, передбачивши:

—          розподіл навчального навантаження, факультативів, індивідуальних занять і консультацій з урахуванням базового і шкільного компонентів;

—          призначення класних керівників;

—          призначення керівників гуртків, спорт секцій;

—          призначення керівників шкільних комісій.

серпень Олійник Р.Д.

 

 

 

 

 

 
26 Скласти і затвердити:

—          розклад уроків (базовий рівень);

 

—          розклад факультативів, індивідуальних занять, консультацій,

 

—          календарні плани;

 

—          плани виховної роботи;

 

—          плани самоосвіти вчителів;

 

—          плани роботи шкільних  комісій;

 

До 1.09

До 09.09

 

До 03.09

До 08.09

До 05.09

До 07.09

 

Адміністрація

 

 

 

 
27 Організувати контроль за відвідуванням учнями навчальних занять Вересень Тютюник Л.Г.  
28 Оформити особові справи зарахованих до

1-го класу

До 05.09 Федорова Г.О.

 

 
29 Провести звірку списків учнів та алфавітної книги з класними журналами та особовими справами До 07.09 Кл. керівники

Тютюник Л.Г.

 
30 Забезпечити виконання навчальних програм з усіх предметів. З цією метою:

—          перевірити відповідність календарних планів програмам;

 

—          обговорити на шкільних МО підсумки виконання навчальних програм, наслідки підсумкових контрольних робіт;

 

—          забезпечити якісну заміну уроків учителів, які відсутні;

 

—          перевіряти виконання навчальних програм не менше 2 разів на рік, підсумки перевірок підбити наказом по школі.

До 07.09.17

 

 

Травень

2018

 

Протягом року

 

 

Олійник Р.Д.

 

Тютюник Л.Г.

 

Тютюник Л.Г.

 

Олійник Р.Д.

 
31 Організувати підготовку й проведення державної атестацій учнів. З цією метою:

—          провести наради при директорі по визначенню напрямків й терміну державної атестації учнів;

—          розробити заходи по підготовці до державної атестації учнів;

—          оформити інформаційні стенди для вчителів, учнів і батьків про порядок закінчення навчального року, та державну атестацію учнів;

—          завести папки з документами про порядок підготовки й проведення державної атестації учнів.

 

 

До

01.04.2018

До 10.05

Березень-квітень

До 10.05

 

 

Олійник Р.Д.

 

Тютюник Л.Г.

Степанюк Ю.А.

 

Тютюник Л.Г.

 
32 Організувати проведення шкільних олімпіад з предметів (за окремим планом відповідно до наказу по школі) Жовтень (згідно графіку) Тютюник Л.Г.

 

 
33 Створити переможцям шкільних олімпіад та їх керівникам умови для підготовки до участі в районних олімпіадах До 20.10. Олійник Р.Д.  
34 Провести  засідання Ради школи з питання: “Спільна робота школи та сім’ї по виконанню нормативно – правових документів про освіту» Лютий Олійник Р.Д.  
35 Запровадити практику проведення днів “Відкритих дверей” для батьків 2 рази

на рік

Адміністрація

Вчителі

 
 1. УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ

ПРОФЕСІЙНОЇ   МАЙСТЕРНОСТІ    ВЧИТЕЛІВ

Шкільна методична проблема:

«Формування компетентностей учнів засобами інноваційних технологій».

Пріоритетні  напрямки  роботи  педагогічного коллективу:

— забезпечення рівного доступу до якісної освіти сільської молоді;

— формування соціально-активного, здібного, духовно збагаченого громадянина України;

— створення умов для розвитку та самореалізації учня;

— пізнання та вивчення історії рідного краю;

— збереження історичних, культурних цінностей;

— відродження українських звичаїв, обрядів, свят, традицій;

— вивчення природи рідного краю, розвиток бережливого ставлення до неї;

— зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров’язберігаючих  технологій освітнього процесу.

3.1. Підвищення фахової і загальнокультурної підготовки вчителів

Зміст Термін Відповідальний Виконання
1 2 3 4 5
1 Організація атестації педагогів:

— призначення складу атестаційної комісії:

— збір заяв, які дають право на атестацію,

— призначення тих вчителів, кому потрібно пройти атестацію.

 

до 20.09.17

до 10. 10. 17

 

 

Олійник Р.Д.

Тютюник Л.Г.

 

 
2 Співбесіда з вчителями, які проходять

атестацію з питань удосконалення стилю, форм і методів роботи.

жовтень 17 —

березень 18

 

Адміністрація

 
3 Відвідування   уроків   та   позакласних   заходів,   які проводять учителі, що атестуються. жовтень 17 —

березень 18

 

Адміністрація

 
4 Оформлення на базі методкабінету довідкових  матеріалів «За крок до атестації». вересень 17 Тютюник Л.Г.  
5 Спланувати     роботу     атестаційної     комісії, скласти   графік   відкритих   уроків,   творчих  звітів. вересень Члени атестаційної комісії  
6 Провести    корекцію    графіка    проходження  курсової перепідготовки, направляти на курси підвищення кваліфікації учителів  за окремим графіком. протягом

року

Тютюник Л.Г.  
7 3 метою більш повного розкриття потенціалу  учасників педагогічного процесу, проводити      аналіз  динаміки      розвитку  особистості    учня та зростання педагогічної  майстерності            вчителів. Впродовж

року

Методрада,

керівники ШМО,

заступник

директора

 
8 Спланувати роботу методичної ради школи, забезпечивши високий  рівень функціонування та ефективності методичної роботи. серпень 2017 Голова МР,

члени МР

 
9 Створюючи оптимальні умови для роботи з педагогічними   кадрами,   спланувати   роботу методичного   кабінету   школи.   Продовжити роботу з поповнення та удосконалення науково — практичної     бази     методкабінету     та проведенню      індивідуальних      методичних  консультацій  учителів. впродовж року

за окремим графіком

заступник директора з НВР,

актив методичного кабінету

 
10 Організувати    самоосвіту    вчителів        через створення     умов     необхідного     звертання педагогів до нових наукових досягнень, передбачити завершеність самоосвітньої роботи на кожному його етапі.

Запропонувати таку систему форм індивідуальної методичної роботи :

—          самостійний аналіз своєї педагогічної діяльності в органічному поєднанні з результатами успішності учнів; визначити індивідуальну мету самоосвіти, обрати методичну проблему;

—          продовжити роботу з індивідуальними картами  підвищення кваліфікації та самоосвіти.

впродовж року Методрада,

 

 

 

Керівники ШМО

заступник директора з НВР

 
11 Продовжити  роботу     шкільних  методичних  об’єднань Впродовж

року, за окремим графіком

Тютюник Л.Г.  
12 Спланувати роботу шкільного методичного об’єднання класних керівників

 

Впродовж

року,

за окремим графіком

Тютюник Л.Г.,

 

 

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

4.1.Тематика засідань педагогічної ради

Дата
Зміст заходу
Відповідальний
Серпень 1.       Підсумки роботи школи за 2016/2017 н.р. та завдання на 2017/2018 н.р.:

2.       Організований початок навчального року:

— обговорення та затвердження річного плану роботи школи на 2017/2018 н.р.

— обговорення робочих навчальних планів на 2017/2018 н.р.

— про режим роботи школи на 2017/2018 н.р.

3.       Затвердження педнавантаження на 2017/2018 навчальний рік

4.       Затвердження плану роботи засідань педрад.

5.       Обговорення навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій МОН України щодо викладання предметів

6.       Про особливості оцінювання учнів 2-го класу.

7.       Обговорення проблеми школи  та шляхи її практичної реалізації.

 

Олійник Р.Д.

 

Олійник Р.Д.

 

 

 

Олійник Р.Д.

Олійник Р.Д.

Олійник Р.Д.

 

Тютюник Л.Г..

 

Косюк В.О.

Тютюник Л.Г..

жовтень
 1. Інформація про виконання рішень попередньої педради/
 2. Типологія сучасних освітніх технологій (презентація)

3. Формування особистості школярів шляхом запровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання та виховання

 1. Планування та технологія особистісно зорієнтованого уроку.
 2. Про стан викладання історії та правознавства в школі.
 3. Адаптація учнів 1, 5 класів до навчання
 4. Стан виконання інструкції з обліку дітей шкільного віку та охоплення загальною середньою освітою.
Олійник Р.Д.

 

Тютюник Л.Г.

 

Бурцева Л.В.

 

Сидорук В.П.

 

Олійник Р.Д.

 

Федорова, Бурцева

Коротушко Д.І.

грудень 1. Про виконання рішень попередньої педради

2. Виступ-презентація :

·         Підсумки роботи школи за І семестр 2017/2018 н.р.:

3. Аналіз виховної роботи.

4. Правові основи сучасного сімейного виховання.

5. Про роботу класних керівників.

6. Про стан навчально-виховної роботи.

Олійник Р.Д.

Тютюник Л.Г.

 

Коротушко Д.І.

Бурцева Л.В.

Олійник Р.Д.

Тютюник Л.Г.

лютий .      1. Про виконання рішень попередньої педради

2.  1.Творчий звіт:

«Про педагогічну діяльність педпрацівників, які атестуються протягом 2017/2018 н.р. (презентації, портфоліо)»

3.  Сучасний погляд на національне виховання у початковій школі.

4. Стан позакласної, позашкільної та спортивно-масової роботи.

5. Про підготовку та проведення ДПА

Олійник Р.Д.

 

Олійник Р.Д.

 

Діжурна О.М.

 

Косюк В.О.

 

Тютюник Л.Г.

квітень 1. Про виконання рішень попередньої педради

1.                                                              2.  Ознайомлення педколективу з Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів в системі загальної середньої освіти.

2.                                                              3. Про підсумки атестації педагогічних працівників.
4.  Про обрання учнями 9 класу предмету за вибором до ДПА.

5. Про стан викладання географії в школі.

6. Про стан родинно-сімейного виховання.

 

Олійник Р.Д.

 

Олійник Р.Д.

Косюк В.О.

 

Тютюник Л.Г.

Федорова Г.О.

Травень       1.  Про виконання рішень попередньої педради.

2. Наслідки роботи школи в другому семестрі.

3. Про переведення учнів 1-8 класів до наступних класів;

4. Про  нагородження  учнів  похвальними  листами  та  грамотами за  відмінні  успіхи    в   навчанні.

5.  Про роботу педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою.(ІІ етап). Обрання завдань на ІІІ етап роботи над методичною проблемою школи.

 

6. Про навчальні екскурсії та навчальну практику учнів.

 

Олійник Р.Д.

Тютюник Л.Г.

Олійник Р.Д.

Олійник Р.Д.

 

Тютюник Л.Г.

 

Олійник Р.Д.

 

Червень
1.  Про наслідки державної підсумкової атестації.

2.  Про  випуск учнів 9-х класів.

3. Про підсумки успішності учнів за 2017/2018 н.р.

4. Про підсумки виховної роботи у 2017/2018 н.р.

5. Перспективи роботи школи в новому навчальному році. Пропозиції до річного плану роботи на 2018/2019 н.р.

 

Олійник Р.Д.

Олійник Р.Д.

Тютюник Л.Г.

Коротушко Д.І.

Олійник Р.Д.

 

 

4.2.   Засідання методичної ради

ЗАСІДАННЯ   І                                                                                                   Вересень.

з/п

Зміст

Відповідальні

1. Підсумки  роботи  методичної  ради,  МО за  2015-2016 навчальний  рік.  . Обговорення  і  затвердження  плану  роботи  методичної  ради  на  2016-2017 навчальний  рік. Тютюник Л.Г.
2. Особливості організації навчально-виховного процесу в 1-4, 5-7 класах. Затвердження плану роботи щодо впровадження державних стандартів освітив 2017/2018 н.р. Олійник Р.Д.

 

3 Про організацію роботи над єдиною науково-методичною методичною проблемою школи. Затвердження плану роботи. Тютюник Л.Г.
4 Про організацію атестації вчителів школи. Олійник Р.Д..
5 Про участь вчителів в конкурсі «Вчитель року». Олійник Р.Д.
6 Розподіл  обов’язків  між  членами  методичної  ради. Олійник Р.Д..
7 Затвердження  плану  роботи  щодо  підготовки  учнів  до  проведення  І  та  ІІ  етапів Всеукраїнських олімпіад  з  базових  дисциплін  (шкільних  і  районних). Олійник Р.Д..
8 Обговорення  і  затвердження  планів  роботи  шкільних  МО   на  2017-2018  навчальний  рік. Тютюник Л.Г.
9 Затвердження  плану  проведення  предметних  декад  в  2017-2018  навчальному  році. Олійник Р.Д..
10 Обговорення  нових  навчальних  програм  з  базових  дисциплін, підручників,  рекомендацій  Міністерства  освіти  й  науки  України  щодо  викладання  предметів. Олійник Р.Д.

 

11 Інформація  про  нормативні  документи  з  питань  організації  навчально-виховного  процесу. Тютюник Л.Г.
12 Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури Тютюник Л.Г.

ЗАСІДАННЯ  ІІ                                                                                                                Листопад

з/п

Зміст

Відповідальні

1. Робота  з  обдарованими  дітьми. .
2 Аналіз роботи молодих вчителів. Олійник Р.Д.
3 Про підготовку до проведення виставки педагогічних технологій. Методичні рекомендації щодо випуску методичних розробок вчителями.  

 

4  Про стан ведення шкільної документації вчителями, які викладають в 4, 7-х класах. Олійник Р.Д.

 

5 Обговорення  і  затвердження  списків  учнів  для  участі  у  районних  олімпіадах  з  базових  дисциплін. Тютюник Л.Г.
6  Про підготовку до ДПА учнів 4, 9 класів. Олійник Р.Д.
7 Затвердження плану вивчення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів школи на 2017/2018 н.р. Олійник Р.Д.

 

8 Взаємовідвідування  уроків.  Презентації вчителів школи Тютюник Л.Г.
9 Огляд  нормативних,  директивних  документів,  новинок  психолого-педагогічної  літератури. Тютюник Л.Г.

ЗАСІДАННЯ   ІІІ                                                                                                             Січень

з/п

Зміст

Відповідальні

1. Удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми. Аналіз результатів олімпіад Тютюник Л.Г.
2. Позакласна  робота  з  предметів. Олійник Р.Д.
3 Удосконалення позакласної гурткової роботи з учнями з метою розвитку їх здібностей та обдарувань. Степанюк Ю.А.
4 Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Федорова Г.О.

 

ЗАСІДАННЯ   ІV                                                                                                  Березень

з/п

Зміст

Відповідальні

1 Організованість і життєдіяльність класних колективів.  
2 Про дотримання вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової та основної школи. Олійник Р.Д.

 

3 Робота педагога з питань підготовки учнів до ДПА. Тютюник Л.Г.
4 Стан  навчально-виховного  процесу  в  школі. Тютюник Л.Г.
5 Результативність участі учнів в олімпіадах, конкурсах: позитивні зрушення та проблеми. Олійник Р.Д.

 

6 Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Федорова Г.О.

 

ЗАСІДАННЯ  V                                                                                                              Травень

з/п

Зміст

Відповідальні

1. .Експертна оцінка методичної роботи школи за рік. Моніторинг результативності за 2017/2018 н.р. Олійник Р.Д.

 

2.   Аналіз роботи колективу над єдиною науково-методичною проблемою школи в 2017/2018 н.р Тютюник Л.Г.
3. Стан виконання навчальних програм. Тютюник Л.Г.
4. Підбиття підсумків атестації та курсової підготовки педагогічних працівників за рік. Олійник Р.Д.

 

5. Виконання навчальних програм учителями школи Олійник Р.Д.
6. Обмін  думками  та  пропозиціями  щодо  складання  річного  плану  роботи  школи  та  планування  методичної  роботи  на  наступний  навчальний  рік. .
7 Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Федорова Г.О.

 

4.3.   Наради при директорові

Місяць Що обговорюється Виступаючі
Серпень
 1. Готовність школи до нового навчального року(харчування, санітарно-гігієнічний режим і техніка безпеки, ступінь готовності навчальних кабінетів, їдальні, бібліотеки до нового навчального року).
 2. Аналіз збереження фонду та забезпечення учнів необхідними навчальними підручниками на початок навчального року, вчителів — навчальними програмами.
 3. Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів.
 4. Комплектування курсової системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на 2017-2018 навчальний рік.
 5. Облік учнів школи по класах.
 6. Розклад навчальних занять.
 7. Затвердження складу методичної ради школи.
 8. Затвердження складу та плану роботи атестаційної комісії в 2017-2018 начальному році.
 9. Проведення інструктажу з питань правильного      оформлення шкільної документації та відповідальності за її ведення й збереження.

 

Директор, голова ПК

 

 

Бібліотекар

 

Директор

Директор, заст.директора

 

Директор Директор

Заст.директора

Заст.директора

 

Вересень 1.      Про організацію подальшого навчання випускників 9-го класу.

2.      Про дотримання єдиного мовного й орфографічного режиму

3.      Про організацію харчування учнів

4.      Про проходження профілактичних медичних  оглядів учнів та медоглядів працівників  щколи до початку 2017/ 2018 навчального року.

5.      Про результати перевірки стану ведення особових справ учнів.

6.      Про атестацію педагогічних працівників.

7.      Про вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

Учителі

Заст.директора

Директор

Директор

 

Заст.директора

Директор

Жовтень 1.      Про хід підготовки школи до роботи в зимових умовах.

2.      Про організацію співпраці з дитячими садками в питанні дошкільного виховання і адаптації першокласників до навчання в школі.

3.      Відвідування занять учнями школи. Підсумки      проведення рейду «Урок».

4.      Комплексна робота педколективу школи під час осінніх   канікул.

Директор

Заст.директора

Директор

Кл. керівники

Листопад
 1. Про підсумки перевірки класних журналів, журналів факультативних занять і консультацій, планування та обліку роботи гуртків.
 2. Про хід виконання Закону України “Про охорону дитинства”.
 3. Про виконання Закону України “Про звернення громадян”.
 4. Про стан відвідування учнями навчальних занять, ведення документації
 5. Про результати вивчення стану організації виконання ст..35 ЗУ «Про освіту», ст. 6 ЗУ «Про загальну середню освіту» та Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.
 6. Про дотримання санітарно-гігієнічних норм під час організації навчально-виховного процес.
Заст.директора

Директор

 

 

Адміністрація

Грудень,

 

1.      Аналіз результатів виступу учнів на ІІ етапі олімпіад та підготовку до ІІІ етапу.

2.      Про результати проведення підсумкових контрольних робіт за І семестр, перевірки техніки читання.

3.      Про підсумки перевірки якості проведення курсів за вибором, факультативів,гурткових занять.

4.      Про адаптацію першокласників.

5.      Про адаптацію учнів 5-го класу.

6.      Про  стан збереження підручників .

7.       Про   підсумки   роботи з питань  запобігання усіх  видів дитячого травматизму

Заст.директора

Заст.директора

 

Директор

Кл. кер 1 класу

Кл. кер 5 класу

Бібліотекар

Січень
 1. Про підсумки перевірки класних журналів, журналів факультативних, планування та обліку роботи гуртків.
 2.  Про об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.
 3. Про виконання плану роботи школи, рішень педагогічної ради, ради школи, наказів.
 4. Про стан відвідування учнями навчальних занять.
 5. Про виконання навчальних програм.
 6. Про дотримання виконавської дисципліни, виконання посадових обов’язків працівниками гімназії
Заст.директора

 

Директор

 

Директор

Степанюк Ю.А.

Директор

Директор

 

Лютий
 1. Про організоване закінчення навчального року і проведення ДПА.
 2. Про вивчення якості  організації харчування учнів.
 3. Підсумки роботи педколективу в першому півріччі.
 4. Стан охорони праці та техніки безпеки.
Заст.директора

 

Директор

Директор

Директор

Березень 1.  Попередні підсумки контролю успішності.

 

2.  Про підготовку до педради

 

 1. Робота з інструкцією про переведення та випуск учнів, положенням про ДПА
 2. Про підсумки перевірки класних журналів

 

 1. Перевірка кабінетів (санітарний стан, методичне забезпечення)
Кл.керівники,

заст.директора

Директор

 

Адміністрація

Квітень
 1. Про підсумки проведення декади педагогічної майстерності МО класних керівників.
 2. Про оздоровлення учнів влітку 2018 року.
 3.  Про підсумки перевірки роботи з профілактики підліткової злочинності й правопорушень.
 4. Про виконання законодавчих, нормативних документів про освіту.
 5. Про виконання  Статуту школи, правил внутрішнього трудового розпорядку.
Адміністрація

 

Директор

Заст.директора

Директор

 

Директор

Травень
 1. Про результати проведення підсумкових контрольних робіт, перевірки техніки читання.
 2. Про дотримання виконавської дисципліни, виконання посадових обов’язків працівниками школи.
 3. Організація проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.
 4. Підготовка школи до роботи в літніх умовах.
Заст.директора

 

Директор

Заст.директора

 

Директор

Червень 1.      Про підсумки роботи з охорони праці в 2017/2018  н. р.

2.      Про виконання робочого навчального плану й навчальних програм.

3.      Про перевірку стану ведення особових справ учнів.

4.      Про підсумки перевірки класних журналів.

5.      Про об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.

6.      Про стан відвідування учнями навчальних занять.

7.      Про   підсумки   роботи з питань  запобігання усіх

видів дитячого травматизму  у 2017/2018навчальному році і завдання на 2018/2019 навчальний рік.

8. Про підсумки проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів у 2017/2018 навчальному році.

Заст.директора

 

Директор

Директор

Директор

Заст.директора

Заст.директора

Директор

 

 

Директор

 

 

Розділ 5. Управління процесом розвитку особистості

З/ п

Зміст роботи Термін Відповідальний Контроль
1 Організація життєдіяльності шкільного колективу, педагогічно цілеспрямована допомога органам учнівського самоврядування, спрямована на формування громадянської позиції учнів, розвиток управлінських здібностей. Протягом року ЗНВР,  класні керівники  
2 Система виховних комплексів: збори, лінійки, конференції, традиційні справи школи, походи, навчання активу) вересень ЗНВР, класні керівники  
3 Організаційні учнівські збори. Вибори активу, організація чергування в школі та класах. . вересень ЗНВР, класні керівники План класних керівників.
4 Загальношкільні лінійки щопонеділка ЗНВР, вчителі  
5 Підбиття підсумків роботи активу Грудень, травень  ЗНВР Нарада при директору
6 Підсумкові лінійки,  заохочення кращих учнів, лідерів, організаторів. Грудень , травень ЗНВР  
7 Вироблення разом з учнями правил, принципів взаємовідносин у шкільному колективі на основі Статуту вересень ЗВР, класні керівники  
8 Забезпечення профілактики правопорушень Протягом року    
9 Координація діяльності вчителів – предметників  з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень. Протягом року ЗНВР  
10 Контроль за  дотриманням законодавства про загальну середню освіту. Протягом року. Адміністрація Наради при директору
11 Координація роботи вчителів, класних керівників з профілактики правопорушень і захворювань Протягом року ЗНВР Наради при директору
12  Здійснювати зв’язок з  лікарем – ФАПом, дільничним інспектором міліції Протягом року Адміністрація  
13 — організувати цикл бесід про шкідливість куріння  У – УІІ кл, вживання алкоголю, наркотиків УІІ-ІХ кл. Постійно, протягом року ЗНВР,класні керівники,  
14 —  організовувати зустрічі зі спеціалістами служби у справах неповнолітніх та дільничним інспектором Вересень , січень ЗНВР  
15  — « Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх»  жовтень ЗНВР,

вчитель правознавства

 
16 —  « Злочин і покарання» Вересень Вчитель правознавства  
17 — « Як би я знав закон» Березень Вчитель правознавства  
18  Організувати профілактичні співбесіди з учнями, які стоять на профілактичному обліку Протягом року ЗНВР, класні керівники  
19 Проводити профілактичні бесіди  з учнями групи «ризику» та їх батьками, відвідувати їх вдома Протягом року ЗНВР, класні керівники  
20  Свято «День Знань» 01.09. ЗНВР  
21 Коригування банку індивідуальних програм для роботи із здібними дітьми. Вересень ЗНВР, класні керівники  
22 Організація харчування дітей. Робота з профілактики харчових отруєнь. вересень ЗНВР, класні керівники Нарада при директору
23 Акція милосердя . « Допоможемо дітям» грудень ЗНВР, класні керівники  
24 Святкування Дня учителя. жовтень ЗНВР  
25 Свято осені «Український ярмарок». жовтень ЗНВР, кл.керівники  
26 День української писемності. листопад Вчитель укр. мови, кл. кер.  

 

 

РОЗДІЛ 6.  СПІВРОБІТНИЦТВО ШКОЛИ ТА СІМ’Ї, ПОЗАШКІЛЬНИХ ТА

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ.

з /п

        Зміст роботи Термін відповідальний контроль
1. Вивчення умов сімейного виховання школярів, соціально – професійного стану батьків Протягом року Класні керівники  
2. Вивчення соціально – культурного становища в мікрорайоні школи :

а) можливостей позашкільних установ в організації позаурочної діяльності школярів;

Вересень — жовтень Класні керівники Інформація керівників позашкільних закладів
3.  Аналіз результатів діагностики, визначення  форм взаємодії школи із  сім’єю  і громадськістю. жовтень Класні керівники, адміністрація Нарада при директору
4. Провести загальношкільні батьківські збори  «Перспективи розвитку школи і сім’ї у громадянському вихованні дітей» Вересень Директор, класні керівники План підготовки зборів
5.  Організація і робота консультаційної педагогічної служби з надання допомоги батькам у вихованні дітей, координації дій школи і батьків, вирішення конфліктних ситуацій:

—  анкетування батьків першокласників з метою визначення особливостей і характеру протікання процесу первинної адаптації дітей у школі ;

—  проведення індивідуальних консультацій для батьків з питань адаптації учнів 5 класу;

Протягом року.

 

 

вересень

 

 

жовтень

Адміністрація,

Класні керівники

 

Кл .керівник

 

 

Кл. керівник

5 класу

 

 

 

 

Аналіз

6.  Організація спільної діяльності школи і

сім’ ї  з учнями, які потребують підвищеної уваги.

постійно ЗНВР,

Кл.кер.

План індивідуальної роботи
7. Залучення батьків до :

—  участі у загально шкільних, класних, позаурочних заходах, проведення творчих зустрічей, навчання шкільного активу та ін.;

—  роботи в ролі керівників гуртків, секцій.

За планом Кл.кер.  
8. Періодична оцінка батьками діяльності школи з навчання і виховання учнів 1 раз на півріччя Адміністрація  
9.  Розробити план співробітництва з д \ с   ЗНВР  
10. Проводити засідання батьківського всеобучу 1 раз в місяць ЗНВР План засідань
11.  Регулярно проводити класні батьківські збори   Класні керівники План

 

Розділ 7. ЗМІЦНЕННЯ  ТА  РАЦІОНАЛЬНЕ  ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ   БАЗИ   ШКОЛИ


п/п
Зміст роботи

Термін

Відповідальний Відмітка про виконання
1 Забезпечити готовність школи, всіх навчальних  кабінетів та інших приміщень до прийому дітей відповідно санітарних норм та вимог, згідно правил техніки безпеки Червень-серпень Директор школи  
2 Силами учителів та батьків провести ремонт кабінетів школи Червень Зав. кабінетами  
3 Підготувати шкільні приміщення до експлуатації в зимовий період. вересень Зав. кабінетами  
4 Вивчити з працівниками школи документи з техніки безпеки, виробничої санітарії, провести відповідний інструктаж серпень Директор школи  
5 Поновити інструкції з ТБ в кожному кабінеті вересень Директор школи  
6 Провести інвентаризацію шкільного майна жовтень Директор школи, інвентар. комісія  
7 Розподілити територію шкільного подвір‘я за класами, забезпечити контроль за санітарним станом та озелененням ділянок Протягом року Заст.. директора  
8 Провести ремонт технічних засобів навчання 1 півріччя Зав.каб.  
9 Оформити передплату на періодичні видання Вере-

сень – жовтень

Федорова Г.О.  

 

Розділ 8. ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я  ТА   ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

 

п/п

Зміст роботи Термін Відповідаль

ний

Відмітка про виконання
1 Вважати першочерговим завданням діяльності педагогічного колективу орієнтацію ментальності учнів на формування здорового способу життя та провідної ролі в ньому фізичної культури та спорту Протягом року

 

 

Адміністрація

 

 
2 Організувати вивчення і суворе виконання вчителями і учнями нормативних документів з охорони праці та ТБ До 5.09.16 Адміністрація

 

 

 
3 З метою забезпечення безпечних умов під час занять:

— перевірити стан електроустаткування, заземлення, водо — і теплопостачання;

— перевірити стан протипожежних засобів і виконання протипожежних правил

серпень

1 раз в 3 місяці

З 01.09

Ільницька С.М.  
4 Перевірити й уточнити план – схему евакуації в разі виникнення пожежі.

Довести до належного стану протипожежний інвентар

серпень Ільницька С.М.  
5 Організувати поглиблений медичний огляд учнів та  працівників школи.

Здійснити постійний нагляд за учнями, що перебувають на диспансерному обліку, організувати заняття фізкультурою дітей різних лікувальних груп.

Результати довести до відома учителів та батьків

За графіком

 

вересень

Ільницька С.М.

 

Кл.кер.

 
6 Запросити до школи лікарів для читання лекцій з профілактики алкоголізму, наркоманії, куріння, венеричних захворювань Впродовж року Ільницька С.М.

 

 
7 Написати з учнями диктанти, зміст яких передбачає дотримання правил поведінки на воді, в зимовий період на льоду, запобігання  простудним захворюванням та отруєнням грибами, дотримання правил харчування. Вересень

 

грудень

Бурцева Л.В.  
8 Скласти списки дітей  групи ризику жовтень Кл.керівники  
9 Контролювати виконання обов’язкових фізкультурно – оздоровчих заходів у режимі дня школи (ранкову гімнастику, фізкультурних хвилинок, фізкультурних пауз, годин фізичної культури, годин здоров’я, днів здоров’я) Протягом року Адміністрація  

РОЗДІЛ  9.    КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА   ДІЯЛЬНІСТЬ   І КООРДИНАЦІЯ   ВНУТРІШКІЛЬНОГО   УПРАВЛІННЯ

 

9.1. Напрямки контрольно – аналітичної діяльності адміністрації

з/п

Зміст роботи Термін Відповідальні
1 Перевірити та затвердити (погодити);

—          календарні плани;

—          плани навчально-виховної роботи вчителів – предметників;

—          плани роботи ШМО

Вересень Директор, заст. директора з НВР
2 Вивчити стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів із таких предметів:  німецька мова , біологія, фізика. Протягом року  
3 Визначити стан позакласної виховної роботи та проаналізувати рівень вихованості учнів 2-9 класів Протягом року  
4 Організувати систему роботи класних керівників та шкільного самоврядування.   Директор, заст. директора з НВР, педагог-організатор
5 Забезпечити контроль за виконанням Статуту школи, законів України «Про загальну середню освіту», «Про мови», Правил внутрішнього трудового розпорядку Постійно Директор, заст. директора з НВР
6 Прослідкувати за виконанням програмних вимог та практичної частини базових дисциплін Грудень Директор, заст. директора з НВР
7 Вивчити систему роботи вчителів, що атестуються (згідно з графіком) Жовтень Директор, заст. директора з НВР
8 Провести моніторинг рівня навчальних досягнень (контрольні роботи, тести та інші види контролю за виданням адміністрації школи) Грудень — травень Директор, заст. директора з НВР
9 Перевірити  техніку читання в 2-4  класах Грудень – травень Директор, заст. директора зНВР
10 Провести класно-узагальнюючий контроль у 5-х, 9-х класах Жовтень Директор, заст. директора зНВР
11 Вивчити результативність методичної роботи з молодими вчителями в школі, процес їхньої адаптації, реалізацію ними рекомендацій, роботу наставників Квітень Директор, заст. директора зНВР
12 Вивчити стан ведення шкільної документації: особових справ та алфавітної книги; класних журналів  1-4-х, 5-9-х  класів Вересень,

Протягом

навч. року

Директор, заст. директора зНВР
13 Відвідати та проаналізувати позакласні заняття (курси за вибором, факультативи, гуртки) Згідно з планом Директор, заст. директора зНВР
14 Проаналізувати виконання заходів щодо закінчення навчального семестру, року, підготовки та проведення державної атестації Грудень, травень, липень Директор, заст. директора зНВР
15 Вивчити стан реалізації рішень попередніх засідань педагогічної ради Згідно з планом Директор, заст. директора з НВР, заст. директора з ВР
  Вивчити результативність самоосвітньої роботи, курсової перепідготовки (підвищення кваліфікації) педагогічних працівників , що атестуються Згідно з графіком Директор, заст. директора зНВР

 

 

17

 

Визначити стан збереження шкільних підручників

   

Бібліотекар

18 Провести тематичні перевірки За графіком Адміністрація
19 Підготувати і провести засідання педагогічної ради (вказати тематику всіх засідань педрад) Згідно з планом роботи Директор
20 Провести наради при директорові За графіком Директор
21 Видати виробничі накази   Директор
22 Прослідкувати за виконанням рекомендацій, наданих у ході перевірки стану викладання предметів   Адміністрація
23 Вивчення діяльності та результативності вибору предметів варіативної частини, розподілу індивідуальних занять і факультативів   Адміністрація
24 Питання наступності: дошкільна – початкова – основна ланка Вересень, травень Адміністрація
25 Вивчення рівня адаптації учнів 5-х класів  в умовах реформування школи II ступеня Вересень, жовтень Керівник ШМО
26 Вивчити стан методичної роботи та підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, стан реалізації проблемного завдання  школи Травень Директор

 

 

9.2. Контрольно-аналітична діяльність у початковій  школі

з/п

Зміст роботи Клас Підсумок
Вересень
1 Затвердження тематичних планів. Співбесіда за програмами Усі Співбесіда
2 Перевірка класних журналів, особових справ учнів Усі Співбесіда,

наказ по школі

3 Тематичний контроль «Перші дні в школі» 1 клас ШМО
4 Перевірка техніки читання 2-4-ті класи Наказ
5 Контрольні роботи на тему: «Повторення» (укр.мова, математика) Усі  
6 Нарада щодо наступництва в роботі початкової та середньої ланки 4-5-ті класи Педрада
7 Засідання ШМО. Затвердження плану роботи школи Усі Співбесіда
8 Відвідування уроків читання.

Мета: Удосконалення навички читання

4-й клас Співбесіда
Жовтень
1 Контрольний зріз (КЗ) із мови 2-й клас ШМО
2 КЗ з математики 3-й клас ШМО
3 Відвідування уроків. Тематичний контроль із англійської мови. 4-й клас  
4 Відвідування уроків: навчання грамоти. Письмо.

Мета: звуко-буквений аналіз

1-й клас ШМО
5 Перевірка робочих зошитів (мова, математика).

Мета: виконання єдиних вимог до ведення й перевірки зошитів

2-4-ті класи Нарада при заст.

директора з НВР

6 Відвідування уроків читання.

Мета: словникова робота на уроці

2-й клас Співбесіда

 

Листопад
1 КЗ з мови 3-й клас Співбесіда
2 Відвідування уроків.

Мета: формування загальнонавчальних умінь та навичок

Усі класи ШМО
3 Тематичний контроль за викладанням  основ здоров’я Усі класи ШМО
4 Перевірка ведення щоденників.

Мета: правильне і акуратне оформлення, виставлення оцінок (балів) учителями

2-4 класи Співбесіда
5 КЗ «Словниковий диктант» 2-й клас ШМО
Грудень
1 Перевірка робочих зошитів з мови, математики.

Мета: виконання єдиних вимог щодо орфографічних норм. Робота над помилками

2-4-ті класи ШМО
2 КЗ з мови 3-й клас ШМО
3 Тематичний контроль. Відвідування уроків математики.

Мета: озброєння учнів уміннями розв’язувати задачі

3-й клас Співбесіда
4 Контрольні виміри знань учнів за I семестр (мова, математика), перевірка техніки читання Усі ШМО
5 Відвідування уроків читання.

Мета: методи та прийоми, які використовують учителі з навчання виразному й усвідомленому читанню

1-4-ті класи Нарада при заст. директора з НВР
Січень
1 Перевірка класних журналів Усі Співбесіда
2 Тематичне планування на II семестр Усі Співбесіда
3 Співбесіда з учителями про роботу з учнями, які мають низький рівень знань    
4 Відвідування уроків мови.

Мета: розвиток орфографічної зіркості

2-3-ті класи Співбесіда
5 Відвідування уроків читання.

Мета: формування навички читання цілими словами

1-2-й клас Співбесіда
6 Перевірка виконання навчальних програм Усі  
7 Тиждень математики (ранки, КВК) 1-4 клас  
8 Перевірка контрольних зошитів з мови, математики.

Мета: перевірка обсягу і змісту к/р ; відповідність оцінок нормативним документам; робота над помилками

Усі  
9 Класно-узагальнюючий контроль Усі ШМО
Лютий
1 Тематичний контроль із мови 4-й клас Нарада при заст. директора з НВР
2 Співбесіда з учителями про роботу з учнями, які мають низький рівень знань Усі Співбесіда
3 Перевірка щоденників.

Мета: правильність й акуратність оформлення, виставлення оцінок учителями

2-4 класи Наказ по школі
5 КЗ з мови 4-й клас ШМО
Березень
1 Тематичний контроль. Відвідування уроків читання.

Мета: методичні прийоми по виробленню навички правильного виразного читання

4-й клас Співбесіда
2 Тематичний контроль. Відвідування уроків математики.

Мета: формування обчислювальних навичок

2-3-ті класи Співбесіда
3 Тиждень дитячої книжки Усі  
4 Огляд класних кімнат (кабінетів) Усі  
5 Перевірка журналів, виконання навчальних програм Усі Нарада при заст. директора з НВР
6 КЗ. Сформованість обчислювальних навичок 3-й клас  
7 МО вчителів початкової школи Вчителі початкових класів  

 

Квітень
1 Оглядовий контроль (відвідування уроків).

Мета: перевірити, як учителі будують уроки  у кінці навчального року, чи систематизують знання; між предметні зв’язки; логічна структура уроків; повторення

1-4-ті класи Нарада при заст. директора з НВР
2 Тиждень мови (ранки, КВК, олімпіади) 2-4-ті класи  
3 Відвідування уроків: уроки позакласного читання.

Мета: методичні прийоми, які сприяють активізації учнів

1-4-ті класи Співбесіда
Травень
1 Контрольні виміри знань за рік та їхній аналіз Усі  
2 Перевірка техніки читання Усі  
3 Мала педрада за підсумками року    
4 ШМО вчителів початкової школи    
5 Перевірка документації (журнали, особові справи)    
6 Педагогічні читання за підсумками самоосвітньої роботи за рік Усі  

 

9.3.Контрольно-аналітична діяльність адміністрації в основній школі

 

з/п

Зміст роботи Мета Підсумок
Вересень
1 Співбесіда з календарно-тематичного планування Визначити якість тематичних планів. корегування Довідка
2 Моніторинг із української мови (5-й клас) Аналіз сформованості навичок грамотного письма у початковій школі Довідка. Нарада при директорі
3 Персональний контроль (ПК), відвідування й аналіз уроків іноземної та української мов. Збір інформації для атестації  
Жовтень
1 Тематичний контроль (ТК): відвідування й аналіз уроків , 7 клас (за окремою темою) Виявлення прогалини у знаннях Співбесіда
2 Попереджувальний контроль: відвідування й аналіз уроків  математики, історії. Вивчення професійної й методичної майстерності новоприбулого вчителя, надання допомоги Співбесіда
3 Надання допомоги молодим учителям при вивченні нормативних документів   Співбесіда: конспекти методичних листів
4 Проведення І туру предметних олімпіад Виявлення обдарованих школярів. Формування команди для участі у 2-му турі Звіт керівника ШМО. Наказ по школі
Листопад
1 Оглядовий контроль (ОК); відвідування й аналіз уроків зарубіжної літератури та географії в 5-9  класах Впровадження інноваційних технологій Наказ по школі
2 Тематичний контроль: відвідування уроків української літератури у 9 класі Вивчення професійної майстерності вчителя, впровадження інноваційних технологій Наказ по школі
3  Персональний контроль за ходом атестації   Співбесіда

 

Грудень
1 КЗ за підсумками І семестру з окремих предметів Діагностика й моніторинг навчальних результатів Довідка
2 Перевірка викладання практичної частини за І семестр   Довідка, нарада при заст. директора з НВР
Січень
1 Проведення відкритих  уроків відповідно до проблемних питань педради Підготовка до педради Педрада
2 Формування загально навчальних умінь та навичок (ЗНУН) учнів на уроках молодих учителів Правильність ведення  шкільної документації. Надання методичної допомоги вчителям Довідка, нарада при заст. директора з НВР
Лютий
1 Відвідування й аналіз уроків української мови та літератури. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог Співбесіда, нарада при заст. директора з НВР
2 Предметні тижні Підвищення інтересу учнів до  предмета Наказ о школі , ШМО
3 Перевірка робочих зошитів з україської та іноземних мов в 5-9-х класах Дотримання єдиних орфографічних норм, своєчасність, правильність перевірки Довідка
Березень
1 Огляд класних кімнат Оновлення методичного змісту кабінетів Наказ по школі
Квітень
1 Класно-узагальнюючи контроль: відвідування й аналіз уроків у 5-9 класах Організація повторення матеріалу в 5-9  класах; діагностика навчальних результатів Співбесіда. нарада при директорові або при заст. директора з НВР
2 Моніторинг з  математики.

Виконання практичної частини програми

Вивчення результатів навчання окремих тем Довідка, нарада при заст. директора з НВР
Травень
1 Проведення підсумкових контрольних робіт із базових предметів  в 5-9-х класах Рівень ЗНУНок з предмета довідка
Червень
1 Підсумкова атестація Виявлення результатів навчання Підсумкова педрада